Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz „Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije(2014-2017.)“ za 2017. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije u sufinanciranju projekata Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.-2017.) („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije” br.01/14 i 14/14) (u daljnjem tekstu: Projekt).

Iznosi sufinanciranja i prihvatljivi troškovi po Projektima su:

Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

• Ukupni troškovi opreme i ugradnje sunčevog kolektorskog sustava za grijanje potrošne vode i/ili prostora za kućanstvo iz Projekta 1 bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 45% odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja sunčanih toplinskih kolektora je najmanje 70%.
• Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja) bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 35% odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskog modula je najmanje 15%

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama nastali u godini raspisivanja javnog poziva.

Projekt 2: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Ukupni prihvatljivi troškovi bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od:
• 35% ukupne vrijednosti sa PDV-om do najviše 25.000,00 kuna za izgradnju/sanaciju toplinske izolacije vanjske ovojnice (koeficijent prolaza topline U manji ili jednak 0,40 W/m2K za vanjski zid, 0,25 W/m2K za krov i strop te pod prema negrijanom prostoru, a za pod na terenu manji ili jednak 0,45 W/m2K),
• 40% ukupne vrijednosti sa PDV-om, a najviše do 15.000,00 kuna za ugradnju/zamjenu vanjske stolarije (koeficijent prolaza topline U manji ili jednak 1,1 W/m2K za stakleni dio prozora odnosno manji ili jednak 1,6 W/m2K za cijeli prozor).

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme u godini raspisivanja javnog poziva, a funkcionalnost i tehnička ispravnost ovojnice dokazuje se Izjavom o izvedenim radovima ovlaštenog izvođača radova upisanog u Registar izdanih suglasnosti pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te izjavama i potvrdama o sukladnosti prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

Projekt 3: Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete

Bespovratna sredstva u iznosu od maksimalno 25% a ne više od 100.000,00 kuna po pojedinačnom korisniku (općini/gradu) mogu se koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:
– izrada projektne dokumentacije
– modernizacija postojećih sustava (zamjena starih neučinkovitih s novim učinkovitijim žaruljama)
– izgradnja nove javne rasvjete
– uspostava sustava upravljanja javnom rasvjetom.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nastale u godini raspisivanja javnog poziva.

Za Projekte 1 i 2 pravo na korištenje sredstava Splitsko-dalmatinske županije, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije na adresi objekta na kojem se projekt realizira te čija se nekretnina na kojoj se projekt realizira nalazi na području Splitsko-dalmatinske županije i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Javni poziv (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava).

Korisnici sredstava za Projekt 3 su općine i gradovi s područja Splitsko-dalmatinske županije koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Javni poziv te svoje zahtjeve i dokumentaciju, sukladno javnom pozivu, pravovremeno dostave Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava).

Rok za podnošenje zahtjeva: zaključno sa 31. ožujka 2017. ili po objavi Obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv (na www.dalmacija.hr ).

Više informacija možete pogledati ovdje.